Prawo rodzinne

Wspólny pozew rozwodowy?

pozew rozwodowy

Często zdarzają się pytania o wspólny pozew rozwodowy małżonków.

W świetle art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59)

Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków. Pozew musi być podpisany przez jednego z małżonków i musi zostać złożony w sądzie w dwóch egzemplarzach. Jeden jego egzemplarz pozostaje w aktach sądowych, drugi natomiast sąd doręcza stronie przeciwnej.

Z przepisu art. 57 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

Pozwany małżonek może wnieść do Sądu odpowiedz na pozew, w którym przedstawi swoje stanowisko w sprawie.

Odpis skróconego aktu małżeństwa powinien być aktualnie wydany przez Urząd Stanu Cywilnego. Odpis liczący sobie wiele lat dodany jako załącznik do pozwu może być przez sąd uznany jako brak formalny, który należy uzupełnić.

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.

Z kolei jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.

Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania.

Sprawy o rozwód i o separację rozpatrują Sądy Okręgowe.