Kompleksowa pomoc prawna – zakres usług kancelarii

Zajmujemy się wieloma dziedzinami prawa, zapewniając swoim klientom pomoc prawną oraz wsparcie w zmaganiach z różnorodnymi problemami natury prawnej. Pomoc prawna, którą oferujemy, obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, medycznego, gospodarczego i międzynarodowego. Pod pojęciem pomocy prawnej rozumiemy świadczenie usług prawnych naszym klientom, w celu ochrony ich prawnie chronionych interesów. Obsługujemy osoby fizyczne oraz prawne, dbając o najwyższą jakość świadczonych usług. Współpracujemy z adwokatami, radcami prawnymi, a także z notariuszami, komornikami, biegłymi i tłumaczami przysięgłymi, by oferowana przez nas pomoc prawna była rzetelna i kompleksowa. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, uwzględniając specyfikę danej sprawy. Dbamy o to, by zbudować dobre relacje między klientem, a adwokatem, ponieważ wierzymy, że jest to niezbędne, aby pomoc prawna była skuteczna.

Pomoc prawna dla osób prywatnych i firm

Domeną naszej kancelarii jest kompleksowa pomoc prawna świadczona na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Swoją ofertę kierujemy również do obcokrajowców przebywających na terenie Polski oraz Polaków za granicą. Świadczymy kompleksową obsługę zarówno w ramach stałych, jak i doraźnych, jednorazowych zleceń. Z tej pierwszej możliwości korzystają przede wszystkim podmioty gospodarcze. Jako adwokat firm możemy na bieżąco nadzorować działalność przedsiębiorstw pod kątem prawnym i udzielać profesjonalnych porad dotyczących ich działalności oraz rozwoju. Każdy klient, który korzysta z pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię, ma pewność, że wszystkie powierzone nam zlecenia zostaną wykonane skutecznie, rzetelnie i profesjonalnie.

Zakres świadczonej pomocy prawnej

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z obszaru prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, międzynarodowego i medycznego. Dzięki licznym współpracownikom zapewniamy jednak naszym klientom pomoc prawną w wielu innych dziedzinach, takich jak prawo finansowe czy gospodarcze.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • profesjonalne doradztwo prawne,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów (np. umowy najmu, umowy spółek itp.),
 • sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przedsądowych i negocjacjach.

§ prawo cywilne, w szczególności sprawy z zakresu:

 • prawa własności (nabycie, wykonywanie, przeniesienie i utrata, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności),
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, posiadanie),
 • zobowiązań, w szczególności umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • ochrony dóbr osobistych.

§ prawo spadkowe, w szczególności sprawy z zakresu:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • dokonania działu spadku,
 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
 • dochodzenia nieważności testamentu,
 • dochodzenia zachowku.

§ prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o alimenty (alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, alimenty na rzecz innych członków rodziny),
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, ustroje majątkowe pomiędzy małżonkami,
 • sprawy związane z pochodzeniem dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka),
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej, zakres władzy rodzicielskiej i sposób jej wykonywania, obowiązki rodziców i dzieci, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze), 
 • sprawy o ustalenie kontaktów z rodzicem,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o opiekę prawną i kuratelę (w przypadku osób małoletnich i dorosłych),
 • sprawy o odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne (przestępczość nieletnich, postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawie demoralizacji nieletnich),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o zobowiązanie do leczenia odwykowego i leczenia psychiatrycznego.

§ prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy o wynagrodzenie za wykonaną pracę,
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, a także dochodzenie odszkodowań w toku postępowania karnego,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

§ prawo karne wykonawcze, w szczególności sprawy z zakresu:

 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary.

§ prawo gospodarcze:

 • sprawy ze stosunków cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Kancelaria prowadzi również stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

§ prawo autorskie i prawo prasowe, w szczególności:

 • sprawy o uprawnienia majątkowe u osobiste autorów dzieł,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • reprezentacja w procesach sądowych z zakresu prawa autorskiego i prasowego.

§ prawo medyczne, w szczególności:

 • obsługa zakładów opieki zdrowotnej,
 • tworzenie aktów prawa wewnętrznego zakładów opieki zdrowotnej,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o badania kliniczne,
 • sprawy o błędy w sztuce lekarskiej.

§ prawo międzynarodowe:

 • prowadzenie postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu,
 • sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych, czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach oraz europejskich nakazów zapłaty).